Fotowoltaika Dotacje - Dofinansowanie do Fotowoltaiki - Dom Bez Kosztów
728 851 023

Dotacje

STOP dla SMOGU w Chojnicach

W 2023 r. ruszyła kolejna edycja naboru wniosków w ramach miejskiego programu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”. Wnioski o dofinansowanie na wymianę pieców centralnego ogrzewania na bardziej ekologiczne, można pobrać w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Chojnice.
Kwota dofinansowania wynosi 7.000 zł

Zadania podlegające realizacji dotyczyć będą modernizacji źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów ocieplanych węglem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii lub elektrycznym źródłem ciepła.

Do wniosku będzie trzeba dołączyć dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan istniejący źródła ciepła oraz tytuł prawny budynku. Wymagane jest aby aplikujące osoby fizyczne były właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego lub wyodrębnionego samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, położonego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, który nie jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.

Program "Czyste Powietrze"

W ramach programu „Czyste Powietrze 2023” przewidziano dofinansowanie wymiany starych lub nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwo stale na nowoczesne źródła ciepła, które spełniają najwyższe normy, a także na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynków.

Koszty kwalifikowane w ramach programu „Czyste Powietrze 2023” to m.in.:

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • pompa ciepła powietrze/woda,
 • pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej),
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kotłownia gazowa,
 • kocioł olejowy kondensacyjny,
 • kocioł zgazowujący drewno,
 • kocioł na pellet drzewny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • instalacja centralnego ogrzewania,
 • instalacja ciepłej wody użytkowej,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna.

„Czyste Powietrze 2023” – trzy poziomy dofinansowania

Aktualnie w ramach programu „Czyste Powietrze” obowiązują trzy części:

Część pierwsza – to podstawowy poziom dofinansowania łącznie do 66 tys. zł z pełną termomodernizacją budynku – dla osób, których roczne zarobki (roczny dochód) nie przekracza 135 tys. zł.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W tym przypadku beneficjenci mogą skorzystać z dwóch form dofinansowania: dotacji oraz dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Maksymalne kwoty dofinansowania różnią się w zależności od rodzaju wspieranych przedsięwzięć.

Część druga – to podwyższony poziom dofinansowania łącznie do 99 tys. zł z pełną termomodernizacją budynku – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Beneficjentami programu mogą być osoby, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, przy czym, miesięczny dochód na jedną osobę nie może przekroczyć podanych wyżej kwot.

Z dofinansowania w ramach części drugiej programu “Czyste Powietrze” mogą skorzystać także firmy. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przychód nie może być wyższy niż 40 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

Beneficjenci mogą skorzystać z trzech form dofinansowania: dotacji, pożyczki dla gmin (uzupełniającej finansowanie dla beneficjentów) oraz dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Maksymalne kwoty dofinansowania różnią się w zależności od rodzaju wspieranych przedsięwzięć.

Część trzecia – to najwyższy poziom dofinansowania do 135 tys. zł do 100 % kosztów kwalifikowanych z pełną termomodernizacją – dla osób, które osiągają dochód do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub w przypadku osób mieszkających samotnie do 1526 zł.

Osoby starające się o dotację w ramach części trzeciej programu muszą spełniać powyższe kryteria, związane z przeciętną wysokością dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego oraz muszą być właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wprowadzona została także możliwość, aby kryterium dochodowe określać na podstawie ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Konieczne jest potwierdzenie tego w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta; zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku trzeciej części programu “Czyste Powietrze” osoby zainteresowane wsparciem mogą skorzystać z dwóch form dofinansowania: dotacji i pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów.

Na stronie czystepowietrze.gov.pl dostępny jest kalkulator, który ułatwia osobom starającym się o dofinansowanie, wyliczenie kwoty dotacji na planowane przedsięwzięcie.

Wnioski do programu przyjmowane są w tzw. systemie ciągłym. Oceniane są na bieżąco przez WFOŚiGW. Można je składać również online.

Wnioskując o dotację, warto sprawdzić na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jakie urządzenia spełniają warunki programu Czyste Powietrze.
Na „zielonej liście” znajdują się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe, gazowe, a także urządzenia, które wykorzystują odnawialne źródła energii: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Na liście uwzględniono też materiały izolacyjne, stolarkę okienną oraz drzwi zewnętrzne i garażowe. Katalog w ramach „zielonej listy” będzie aktualizowany systematycznie aż do końca programu w 2029 roku.

Program "Moja Woda”

Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez wspieranie przedsięwzięć zwiększających retencję na terenach posesji przy budynkach jednorodzinnych, dzięki czemu wody opadowe i roztopowe nie będą odprowadzane poza teren danej nieruchomości. Pozwoli to zminimalizować zapotrzebowanie na wodę z wodociągów m.in. do takich celów jak: podlewanie ogródków, a także pozwoli ograniczyć ilość wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji, co z kolei zmniejszy ryzyko występowania lokalnych podtopień. Program rozpoczął się 1.06.2020 r. i ma być realizowany do 30.06.2024r. 

Drugi nabór w ramach programu ruszył 22.03.2021 r. i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszystko wskazuje na to, ze w 2022 roku nastąpi jego kontynuacja 

„Moja Woda” – kto może skorzystać z programu? 

Z programu dofinansowania instalacji przydomowej retencji mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny. Program uwzględnia również nowo budowane domy, przy założeniu, że zostaną oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu Moja Woda. 

„Moja Woda” – wysokość dotacji 

Beneficjenci Programu Moja Woda mogą otrzymać dotację w kwocie do 5 000 zł (nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji) przy spełnieniu warunków: minimalnego kosztu własnego 2 000 zł, minimalnej sumarycznej pojemności zbiornika 2m3. 

Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, dzięki której możliwe będzie zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. 

Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. 

Program "Mój Prąd" - fotowoltaika

Dla rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi: 

 • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;
 • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
  • do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
  • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
  • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
  • do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł; 

Program "Moje Ciepło" - pompa ciepła

Właściciele nowych domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o wsparcie do zakupu i montażu pompy ciepła. Maksymalna wysokość wsparcia to 7 tys. zł – w przypadku pompy ciepła powietrze-powietrze i powietrze-woda oraz 21 tys. zł – przy zakupie pomp gruntowych. 

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a ponadto wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii. Program zakłada ograniczenie niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne. 

Komu przysługuje dotacja Programu Moje Ciepło? 

Właścicielowi lub współwłaścicielowi nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym domu budowanego na zgłoszenie. W domu takim zakończono budowę, lecz nie wcześniej niż przed 1. stycznia 2021 lub budowa jest jeszcze prowadzona. 

Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – gdy jest inaczej należy załączyć stosowne oświadczenie. 

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. W pierwszym, uruchomionym właśnie naborze, wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 63 kWh/(m2 × rok). 

W kolejnych latach wskaźnik ten będzie jeszcze niższy i nie będzie mógł przekraczać 55 kWh/(m2 × rok). Dla porównania, zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021 określającymi standard nowo budowanych domów, wskaźnik EP nie może przekraczać 70 kWh/(m2 × rok). 

Od czego zależy wysokość dofinansowania? 

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju zamontowanej pompy i wynosi do 7 tys. zł w przypadku pompy powietrznej i do 21 tys. zł w przypadku pompy gruntowej. W obu przypadkach jednak nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. W przypadku osób posiadających kartę dużej rodziny wysokość zostanie zwiększona do 45% kosztów kwalifikowanych. 

Ulga termomodernizacyjna

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z dotacją z programu „Czyste Powietrze”, a także wraz z dotacją „Mój Prąd” mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem mieszkalnego budynku jednorodzinnego. 

Odliczenie przysługuje tytułem termomodernizacji wybudowanych już budynków, w tym także nowo wybudowanych domów, których budowa została formalnie zakończona. 

Jeżeli budynek jest w trakcie budowy z ulgi termomodernizacyjnej nie można skorzystać. 

Maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć sumy 53 tys. zł i wlicza się do niej wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne realizowane w budynkach, których właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik. Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. Jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostanie zrealizowane w tym czasie podatnik zobowiązany jest do zwrotu ulgi. 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatek termomodernizacyjny. Kwotę, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika w danym roku podatkowym, może zostać odliczona w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek. 

Odliczeniu podlegają zarówno materiały budowlane, jak i urządzenia i usługi niezbędne podczas montażu. W ramach ulgi można sfinansować m.in.: 

 • wymianę ogrzewania na urządzenia spełniające wymogi programu, 
 • docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów (materiały i robocizna), 
 • wymiana stolarki zewnętrznej, 
 • kolektor słoneczny z osprzętem, 
 • panele fotowoltaiczne wraz z osprzętem, 
 • pompa ciepła wraz z osprzętem,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku, audytu energetycznego,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe,
 • koszty materiałów wchodzących w skład instalacji ogrzewczej,
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu, 
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury, 
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej, 
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub przyłącze gazowe. 
Rzetelna Firma

2024 © Dom Bez Kosztów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

by