Regulamin programu partnerskiego "Polecam Dom Bez Kosztów" - Dom Bez Kosztów
728 851 023

Regulamin programu partnerskiego „Polecam Dom Bez Kosztów”

Informacje o Organizatorze Programu, przetwarzanie danych osobowych, definicje

 1. Program “Polecam Dom Bez Kosztów” , zwany dalej „Programem” organizowany jest przez firmę Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski z siedzibą w Topoli 19C, 89-620 Chojnice wpisaną do CEIDG pod numerem NIP: 5922254378, zwaną dalej „DBK” lub „Organizatorem”.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest DBK, przy czym Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny pod adresem: biuro@dombezkosztow.com
 3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest wykonanie niniejszego Programu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Programu.
 4. Dane osobowe będą przechowywane na czas trwania Programu. Uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany danych oraz może zażądać ich usunięcia.
 5. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu niniejszego programu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 6. Definicje:
 • –  Uczestnik Programu – pełnoletnia osoba fizyczna, która spełniła warunki określone w pkt 2 ust. 2 Regulaminu,
 • –  Nowy Klient ​– osoba, na której rzecz Organizatora nie dokonała dotychczas zbycia jakichkolwiek towarów oraz nie świadczyła dotychczas jakichkolwiek usług.
 • –  Umowa – umowa na sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznej lub pokrewnych usług organizatora, zawarta pomiędzy Organizatorem, a Nowym Klientem,
 • –  Premia Zasadnicza ​– nagroda pieniężna z tytułu polecenia przez Uczestnika Programu Nowego Klienta, do której to nagrody Uczestnik Programu uzyskuje prawo na zasadach określonych w Regulaminie,
 • –  Premia Pierwszego Stopnia ​– nagroda pieniężna należna Uczestnikowi Programu z tytułu dalszych poleceń, szczegółowo opisana w pkt 2a Regulaminu,
 • –  Premia Drugiego Stopnia ​- nagroda pieniężna należna Uczestnikowi Programu z tytułu dalszych poleceń, szczegółowo opisana w pkt 2b Regulaminu.

2. Czas trwania, zasady Programu i wypłaty premii

 1. Program trwa od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Uczestnikowi Programu, który w okresie trwania Programu nabędzie prawo do Premii, przysługiwać będzie roszczenie o jej wypłatę również po zakończeniu okresu obowiązywania Programu.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że Uczestnik Programu nie pośredniczy w zawieraniu przez DBK umów z Nowymi Klientami.
 3. Decyzja o zawarciu umowy z Nowym Klientem podejmuje DBK.
 4. W celu otrzymania statusu Uczestnika Programu, należy w okresie jego trwania spełnić poniższe warunki:
 • –  Wypełnić Formularz Rejestracyjny i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • –  Zaakceptować niniejszy Regulamin,
 • –  Polecić Nowemu Klientowi zakup instalacji fotowoltaicznej lub innych usług Organizatora i uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych Nowego Klienta przez Dom Bez Kosztów.

5. Warunkiem uzyskania przez Uczestnika Programu prawa do Premii Zasadniczej jest

łączne spełnienie niżej wskazanych warunków:

 • –  Nowy Klient podczas kontaktu z Dom Bez Kosztów lub Przedstawicielem musi poinformować, że polecił go Uczestnik Programu, który ma zamiar ubiegać się o Premię,
 • –  Nowy Klient musi zawrzeć umowę sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wpłacić zaliczkę.
 • –  Umowa zawarta między DBK a Nowym Klientem musi opiewać na kwotę min. 17000,00 złotych netto.
 1. Uczestnik Programu nabywa prawo do Premii Zasadniczej z chwilą upływu 14-dniowego terminu przysługującego na odstąpienie od umowy przez Nowego Klienta. Jeśli Nowy Klient odstąpi od umowy z Dom Bez Kosztów, Uczestnik Programu nie nabywa prawa do Premii Zasadniczej.
 2. Premia jest niepodzielna i przysługuje zawsze jednemu Uczestnikowi Programu za danego Nowego Klienta, przy czym nie mogą oni polecić siebie nawzajem.
 3. Uczestnik Programu może być równocześnie Nowym Klientem, tylko w przypadku, gdy został polecony przez innego Uczestnika Programu zanim stał się Uczestnikiem Programu.
 4. Uczestnik Programu, który w czasie trwania Programu, dla którego zostały spełnione warunki określone w pkt. 2 ust. 1-6, otrzymuje
  nagrodę pieniężną – Premię Zasadniczą w wysokości ​500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdego poleconego Nowego Klienta.

10.W przypadku polecenia tego samego Nowego Klienta przez dwóch lub więcej Uczestników Programu, Premię Zasadniczą otrzymuje wyłącznie ten Uczestnik Programu, którego Nowy Klient wskazał jako pierwszego.

11.W przypadku zawarcia z jednym Nowym Klientem dwóch lub więcej umów, premia jest przyznawana jednorazowo w wys. określonej w ust. 7 powyżej.

12.Premia Zasadnicza będzie wypłacona w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Organizator zawarł umowę z Nowym Klientem, pod warunkiem zapłaty zaliczki przez Nowego Klienta na poczet umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej.

13.Łączna jednorazowa wysokość premii dla Uczestnika Programu w danym miesiącu nie może przekroczyć kwoty ​3000 zł. W przypadku należnej wyższej nagrody niż podana kwota, nadwyżka zostanie doliczona do premii w kolejnym miesiącu, w ramach limitu miesięcznego 3000 zł.

14.Premia będzie wypłacana na rachunek podany przez Uczestnika podczas rejestracji. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora w formie pisemnej lub elektronicznej na adres ​biuro@dombezkosztow.com

2a. Premia Pierwszego Stopnia za polecenia dokonane przez Poleconego Uczestnika

 1. Nowy Klient polecony przez Uczestnika Programu także może przystąpić do Programu, również stając się Uczestnikiem Programu (dalej „Polecony Uczestnik”).
 2. W przypadku, gdy Polecony Uczestnik po spełnieniu warunków określonych w pkt 2 Regulaminu nabędzie prawo do Premii Zasadniczej, Uczestnikowi Programu, który polecił go uprzednio jako Nowego Klienta przysługiwać będzie w związku z tym Premia Pierwszego Stopnia.
 3. Wysokość Premii Pierwszego Stopnia wynosi 300 zł (słownie: trzysta złotych). Premia Pierwszego Stopnia wypłacona będzie Uczestnikowi Programu, w takim samym terminie jak Premia Zasadnicza należna Poleconemu Uczestnikowi.
 4. Zasady dotyczące Premii Zasadniczej zawarte w pkt 2 ust. 10-12 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Premii Pierwszego Stopnia.
 5. Premia Pierwszego Stopnia nie będzie przysługiwać tym Uczestnikom Programu, którzy sami nie zawarli umowy zakupu i montażu
  instalacji fotowoltaicznej z Dom Bez Kosztów.
 1. Nowy Klient polecony przez Poleconego Uczestnika także może przystąpić do Programu, również stając się Uczestnikiem Programu (dalej „Dalszy Uczestnik”).
 2. W przypadku, gdy Dalszy Uczestnik po spełnieniu warunków określonych w pkt 2 Regulaminu nabędzie prawo do Premii Zasadniczej:

● Poleconemu Uczestnikowi przysługiwać będzie Premia Pierwszego Stopnia,
● Uczestnikowi Programu, który uprzednio polecił Poleconego Uczestnika jako

Nowego Klienta przysługiwać będzie Premia Drugiego Stopnia.
3. Wysokość Premii Drugiego Stopnia wynosi 100 zł (słownie: sto złotych). Premia Drugiego Stopnia wypłacona będzie Uczestnikowi Programu, który uprzednio polecił Poleconego Uczestnika jako Nowego Klienta w takim samym terminie jak Premia

Zasadnicza należna Dalszemu Uczestnikowi.

2b. Premia Drugiego Stopnia za polecenia dokonane przez Dalszych Uczestników

Programu

 1. Zasady dotyczące Premii Zasadniczej zawarte w pkt 2 ust. 10-12 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Premii Drugiego Stopnia.
 2. Premia Drugiego Stopnia może przysługiwać jedynie Uczestnikowi Programu, który polecił Poleconego Uczestnika jako Nowego Klienta i nie dotyczy wcześniejszych polecających.
 3. Premia Drugiego Stopnia nie będzie przysługiwać tym Uczestnikom Programu, którzy sami nie zawarli umowy zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej z Dom Bez Kosztów.

3. Reklamacje

 1. ReklamacjezwiązanezuczestnictwemwProgramie,UczestnikProgramumożeskładać w formie elektronicznej na adres ​biuro@dombezkosztow.com
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych.

4. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Programie nie będzie skutkować zawarciem z Uczestnikiem Programu umowy zlecenia, o świadczenie usług, o dzieło, umowy agencyjnej, umowy o pracę, ani też jakiejkolwiek innej umowy o podobnym charakterze. Uczestnik Programu na powyższe wyraża zgodę.
 2. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest tabela ilustrująca sposób w jaki przyznawane są Premie: Zasadnicza, Pierwszego Stopnia oraz Drugiego Stopnia.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna u przedstawicieli handlowych lub po kontakcie z biurem Organizatora.
 4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady działania Programu „Polecam Dom Bez Kosztów”. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku akceptacji zmian, Uczestnik ma prawo w ciągu 14 dni do wypowiedzenia swego uczestnictwa w Programie, informując o tym fakcie Organizatora w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: biuro@dombezkosztow.com
 5. Uczestnik Programu wyraża zgodę na ​na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych drogą elektroniczną.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 do Programu „Polecam Dom Bez Kosztów” .

I. Uczestnik Programu otrzymuje:

 1. Premię Zasadniczą za polecenia własne.
 2. Premię Pierwszego Stopnia za polecenia Poleconego przez siebie Uczestnika
 3. Premię Drugiego Stopnia za polecenia Dalszego Uczestnika

II. Sposób naliczania Premii dla poszczególnych Uczestników Programu:

Sposób naliczania Premii
A poleca BB poleca CC poleca DD poleca EE poleca F
Uczestnik A500 zł250 zł100 zł20 zł0 zł
Uczestnik BPolecony przez A0 zł500 zł250 zł100 zł20 zł
Uczestnik CPolecony przez B0 zł500 zł250 zł100 zł
Uczestnik DPolecony przez C0 zł500 zł250 zł
Uczestnik EPolecony przez D0 zł500 zł

W przypadku, gdy:

A poleca B -> ​A jako Uczestnik Programu otrzymuje Premię Zasadniczą; B jest Nowym Klientem

B poleca C -> ​A otrzymuje Premię Pierwszego Stopnia; B otrzymuje Premię Zasadniczą; C jest Nowym Klientem

C poleca D -> ​A otrzymuje Premię Drugiego Stopnia; B otrzymuje Premię Pierwszego Stopnia; C otrzymuje Premię Zasadniczą; D jest Nowym Klientem

D poleca E​ -> B otrzymuje Premię Trzeciego Stopnia; C otrzymuje Premię Drugiego Stopnia; D otrzymuje Premię Zasadniczą; E jest Nowym Klientem

Rzetelna Firma

2024 © Dom Bez Kosztów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

by