Regulamin Programu Poleceń Dom Bez Kosztów Sp. z o.o. - Dom Bez Kosztów
728 851 023

Regulamin Programu Poleceń Dom Bez Kosztów Sp. z o.o.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Programu Poleceń jest firma Dom Bez Kosztów Sp. z o.o., Topole 19c, 89-620 Chojnice wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000990893, NIP: 5552132819, REGON: 523085744. zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Każdy Uczestnik Programu Poleceń zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, który ustanawia zasady i warunki udziału w Programie.
  3. Regulamin Programu określa zasady związane z pozyskiwaniem nowych klientów dla Organizatora.
  4. Za każde skuteczne polecenie Organizator przekaże kartę przedpłaconą bądź bony SODEXO o wartości
   a) 500zł brutto za polecenie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10kW
   b) 1000zł brutto za polecenie instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 10kW
   c) 50zł za 1kW mocy za polecenie pompy ciepła
   d) 5000 zł brutto za polecenie budowy domu
   w terminie 30 dni, po spełnieniu warunków z §2 pkt 5 i 6.
  5. Polecającemu, któremu została przyznana Nagroda, nie przysługuje prawo jej wymiany na nagrodę innego rodzaju.
  6. Polecający nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
  7. Polecający może zrzec się Nagrody.
  8. Polecający, który chce przekazać Organizatorowi dane Polecanego, zobowiązany jest uzyskać wcześniej jego zgodę na przekazanie Organizatorowi i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, zgody telekomunikacyjnej, zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Przy przekazaniu danych Polecanego Polecający oświadcza, iż takie zgody uzyskał. Na wniosek Organizatora Polecający dostarczy powyższe zgody Organizatorowi.
 2. DEFINICJE
  1. Polecający – pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała warunki Regulaminu i przystąpiła do Programu, która poleci zakup Instalacji Fotowoltaicznej i/lub pompy ciepła i/lub budowy domu oferowanej przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. Polecany – osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy szczególnie przyznają zdolność prawną, która w wyniku polecenia przez Polecającego zakupiła Instalację Fotowoltaiczną/Pompę ciepła od Organizatora zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
  3. Uczestnicy – definicja stos. w sytuacjach dotyczących jednocześnie Polecanego i Polecającego.
  4. Nagroda – karta przedpłacona / lub bony Sodexo.
  5. Skuteczne polecenie – Przekazanie przez Polecającego do Organizatora danych Poleconego, w wyniku którego dokonana zostanie skuteczna realizacja przedmiotu umowy – sprzedaży, montażu lub innych usług oferowanych przez Dom Bez Kosztów Sp. z o.o. pomiędzy Poleconym, a Organizatorem. Warunkiem skutecznego polecenia jest jego nowość, co oznacza, że Organizator nie posiadał wcześniej w swojej bazie danych Poleconego.
  6. Skuteczna realizacja zawartej umowy – umowa zgodnie z punktem 5 niniejszego paragrafu, od której Polecony nie odstąpił, oraz która z innych przyczyn nie została rozwiązana, został podpisany protokół odbioru końcowego realizacji, a płatność wynikająca z zapisów została w umowie została uregulowana.
 3. UCZESTNICTWA W PROGRAMIE POLECEŃ
  1. Udział w Programie Poleceń jest całkowicie bezpłatny oraz dobrowolny.
  2. Udział w Programie Poleceń oznacza akceptację w całości niniejszego Regulaminu.
  3. Polecający nie może być jednocześnie klientem Polecanym.
  4. Po otrzymaniu polecenia, Organizator kontaktuje się z Poleconym wyłącznie w celu weryfikacji chęci Poleconego otrzymania oferty od Organizatora oraz potwierdzenia wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe przekazane przez Polecającego, tych Poleconych, którzy nie potwierdzą chęci otrzymania oferty lub nie wyrażą zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostaną trwale usunięte.
  5. Jedna osoba Polecająca może otrzymać wynagrodzenie z tytułu nieograniczonej liczby poleceń, odpowiadających liczbie osób Polecanych, z którymi zawarta została umowa sprzedaży Instalacji Fotowoltaicznej/Pompy ciepła, lub innych produktów. Wypłata może nastąpić również po wielokrotnym (2 i więcej) poleceniu tej samej osoby Polecanej – przy każdorazowym podpisaniu nowej umowy.
  6. Polecenia dokonuje się poprzez wpisanie i wysłanie danych kontaktowych w zakładce „Program poleceń” na stronie www.dombezkosztow.com .
  7. W przypadku przesłania do Organizatora zgłoszenia tego samego Poleconego przez co najmniej dwóch Polecających, Nagroda zostanie przekazana Polecającemu, który jako pierwszy przesłał do Organizatora zgłoszenie tego Poleconego. W przypadku równoczesnego przesłania zgłoszenia tego samego Polecanego przez co najmniej dwóch Polecających lub w przypadku braku możliwości ustalenia kolejności przesłania zgłoszeń, Nagroda zostanie podzielona proporcjonalnie pomiędzy tych Polecających.
  8. Nagroda zostanie przekazana Polecającemu w terminie 30 dni, od Skutecznego zawarcia umowy z Poleconym.
 4. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma Dom Bez Kosztów Sp. z o.o., Topole 19c, 89-620 Chojnice wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000990893,
   NIP: 5552132819, REGON: 523085744
  2. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO”).
  3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Programu w celu:
   a) wykonania Umowy zawartej w trybie akceptacji niniejszego Regulaminu,
   b) komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
   c) realizacji obowiązków prawnych w związku z organizacją Programu, w szczególności w celu prowadzenia sprawozdawczości, wydania nagród, rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
   d) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług Dom Bez Kosztów Sp. z o.o.,
   w przypadku udzielenia zgody przez Polecanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Organizator stosuje odpowiednie środki organizacyjne oraz techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności wszelkie środki uniemożliwiające osobom trzecim jakikolwiek dostęp do danych.
  5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora przez okres trwania Programu
   i wydania Nagród, oraz przez okres wymagany innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych uczestnika, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Dane Uczestnika będą przekazywane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Programu.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym
   w przystąpieniu do Programu Poleceń.
 5. REKLAMACJE
  1. Reklamacje mogą być zgłaszane, nie później niż w terminie 14 dni od daty wykrycia okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji. Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania na poczcie lub data wpłynięcia do siedziby organizatora.
  2. Na żądanie Organizatora Uczestnik powinien wykazać okoliczności świadczące o zachowaniu powyższych terminów.
  3. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 ustosunkowuje się do niej w terminie
   14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty Polskiej na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji.
  4. Każda reklamacja musi zawierać:
   a) imię i nazwisko,
   b) adres do korespondencji,
   c) dokładny opis i przyczynę reklamacji.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 02.01.2024 r. i trwa do czasu odwołania Programu przez organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu albo zawieszenia lub zakończenia Programu Poleceń, w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn.
  3. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Osobę Polecającą w okresie jego trwania.
  4. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników przed zmianą Regulaminu.
  5. Przesłanie zgłoszenia Poleconego jest równoznaczne z akceptacją przez Polecającego Regulaminu
   w całości.
Rzetelna Firma

2024 © Dom Bez Kosztów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

by