Regulamin promocji Czyste powietrze za złotówkę - Dom Bez Kosztów
728 851 023

Regulamin promocji Czyste powietrze za złotówkę

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Organizatorem Promocji jest firma Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski z siedzibą w Topole 19c,
89-620 Chojnice, NIP: 592-225-43-78. zwana dalej „Organizatorem”.

2.  Uczestnik – to osoba fizyczna, lub przedsiębiorca będąca/y konsumentem korzystającym z usług montażu instalacji Fotowoltaicznej firmy Dom bez Kosztów Piotr Łangowski.

2.  DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest firma Dom bez Kosztów Piotr Łangowski.

2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Promocji wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.

3.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski jest Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

4. Uczestnicy Promocji podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Promocji przez Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski i wykonanie umowy.

3.   CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od dnia 04.05.2021 r.  do dnia 30.06.2021 r.

2. Dla oceny uczestnictwa w Promocji uwzględniana będzie data podpisania umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w trakcie trwania Promocji.

3.Umowy zawarte po dniu 30.06.2021 r. nie podlegają warunkom niniejszej Promocji.

4. Umowy bez wpłaty zaliczki do dnia 30.06.2021 r. nie podlegają warunkom niniejszej Promocji.

4.   UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, bądź przedsiębiorców posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy podpiszą w okresie trwania Promocji, umowę na instalację fotowoltaiczną o mocy minimum 8 kWp.

5.   ZASADY PROMOCJI

 1. Zgodnie z zasadami uczestnictwa w Promocji „Czyste powietrze za złotówkę” podlegają umowy podpisane w okresie jej trwania przez Uczestników Promocji na instalację fotowoltaiczną o wielkości:
   – minimum 8 kWp.
 2. Miejsce montażu instalacji to dach budynku, lub grunt, który spełnia minimalne warunki techniczne, aby zamontować na nim instalację fotowoltaiczną.
 3. Promocja obejmuje:


Klimatyzator Heiko 3,4 kW AM12HEIA4  – urządzenie o 4 funkcjach: chłodzenie, grzanie, osuszanie i nawiew powietrza.

lub

Oczyszczacz powietrza – Haier Cadr 500 m3/h – urządzenie oczyszczające powietrze.

Klient ma możliwość wyboru tylko jednego produktu z wyżej wymienionych za 1 zł  brutto.

 1. Po zakończeniu montażu oraz uregulowaniu należności kwoty za usługę klient otrzymuje „produkt za 1 zł” zgodnie z wyborem wskazanym w uwagach na umowie.

6.  REZYGNACJE

 1. Rezygnacja z zawartej umowy możliwa jest zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Ustawie
  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.

7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie firmy Dom bez Kosztów Piotr Łangowski pod adresem Topole 19c, 89-620 Chojnice.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Każda promocja organizowana przez DBK Piotr Łangowski jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje nie łączą się.

8.  OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się i akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji.
Rzetelna Firma

2024 © Dom Bez Kosztów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

by