Regulamin Promocji - Ubezpieczenie Instalacji Fotowoltaicznej. - Dom Bez Kosztów
728 851 023

Regulamin Promocji – Ubezpieczenie Instalacji Fotowoltaicznej.

REGULAMIN PROMOCJI

„Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji jest firma Dom Bez Kosztów w Piotr Łangowski z siedzibą w Topole

19c, 89-620 Chojnice, NIP: 592-225-43-78. zwana dalej „Organizatorem”.

2. Uczestnik – to osoba fizyczna, lub przedsiębiorca będąca/y konsumentem korzystającym z usług montażu instalacji fotowoltaicznej firmy Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski.

2. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestnik w Promocji jest firma Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski

2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnik w Promocji wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski jest Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

4. Uczestnicy Promocji podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Promocji przez Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski i wykonanie umowy.

3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

2. Dla oceny uczestnictwa w Promocji uwzględniana będzie data podpisania umowy na

wykonanie instalacji fotowoltaicznej w trakcie trwania Promocji.

3. Umowy zawarte po dniu 30.09.2021 r. nie podlegają warunkom niniejszej Promocji.

4. Umowy bez wpłaty zaliczki do dnia 30.09.2021 r. nie podlegają warunkom niniejszej Promocji.

4. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, bądź przedsiębiorców posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy podpiszą w okresie trwania Promocji, umowę na instalację fotowoltaiczną do 10 kWp.

5. ZASADY PROMOCJI

1. Zgodnie z zasadami uczestnictwa w Promocji „Ubezpieczenie Instalacji fotowoltaicznej podlegają umowy podpisane w okresie jej trwania przez Uczestnik w Promocji na instalację fotowoltaiczną o wielkości od 3kWp do 10kWp.

2. Miejsce montażu instalacji obejmuje dach budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz firmowego lub grunt (budowla), który spełnia minimalne warunki techniczne, aby zamontować na nim instalację fotowoltaiczną.

3. Promocja Ubezpieczenia obejmuje “Wariant Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych” .

4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) dostępne są pod poniższym linkiem:

https://sprzedaz.wiener.pl/ndirect/assets/pdfs/fotowoltaika/OWU_OZE_od_ryzyk_nazwanych.pdf

5. Polisa zawierana jest na 1 rok od czasu uruchomienia instalacji.

6. Promocja nie obejmuje Odnowienia Polisy Ubezpieczeniowej po okresie wygaśnięcia polisy.

7. Po zakończeniu montażu oraz uregulowaniu należnej kwoty za usługę Promocja zostaje uruchomiona.

6. REZYGNACJE

1. Rezygnacja z zawartej umowy możliwa jest zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie firmy Dom bez Koszt w Piotr

Łangowski pod adresem Topole 19c, 89-620 Chojnice oraz na stronie internetowej www.dombezkosztow.com .

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Każda promocja organizowana przez Dom Bez Koszt w Piotr Łangowski jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje nie łączą się.

Rzetelna Firma

2024 © Dom Bez Kosztów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

by