Regulamin promocji "Wypoczynek bez Kosztów" - Dom Bez Kosztów
728 851 023

Regulamin promocji „Wypoczynek bez Kosztów”

REGULAMIN PROMOCJI

„Wypoczynek bez Kosztów” w Villa Otton

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji jest firma Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski z siedzibą w Topole 19C, 89-620 Chojnice NIP: 592-225-43-78. zwana dalej „Organizatorem”.

2. Uczestnik – to osoba fizyczna, która podpisała umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min 5,4kW z firmą Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski od dnia 15.03.2021 r.

2.  DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest firma Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski.

2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Promocji wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski jest realizacja umowy (realizacja Promocji) z Uczestnikami Promocji.

4. Uczestnicy Promocji podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Promocji przez Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski i wykonanie umowy.

3.   CZAS TRWANIA PROMOCJI

  1. Promocja trwa od dnia 15.03.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów

2. Dla oceny uczestnictwa w Promocji uwzględniana będzie data podpisania umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w trakcie trwania Promocji.

  4.   UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy podpiszą ,w okresie trwania Promocji, umowę na instalację fotowoltaiczną o mocy min. 5 kWp. 

5.   ZASADY PROMOCJI 

1. Zgodnie z zasadami uczestnictwa w Promocji „Wypoczynek bez Kosztów” w Villa Otton Promocji podlegają umowy podpisane w okresie jej trwania przez Uczestników Promocji na instalację fotowoltaiczną o wielkości:

– Minimum 5 kWp 

3. Miejsce montażu instalacji to dach budynku, lub grunt, który spełnia minimalne warunki techniczne, aby zamontować na nim instalację fotowoltaiczną.

4. Promocja obejmuję jedną noc w apartamencie Villa Otton znajdującym się przy ul. Jeziornej 45 w Charzykowach, dla uczestnika promocji będącego Właścicielem instalacji fotowoltaicznej wynikającej   z podpisanej i zrealizowanej umowy przez obie strony.

5. Po zakończeniu montażu oraz uregulowaniu należności kwoty za usługę klient otrzymuje voucher ważny do końca 2021 r.

6. Data wykorzystania vouchera każdorazowo ustalana  jest przez Uczestnika Promocji bezpośrednio     z hotelem jednak nie dłużej niż do końca 2021 roku..

7. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami. 

6.  REZYGNACJE

1. Rezygnacja z zawartej umowy możliwa jest zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie firmy Dom Bez Kosztów  Piotr Łangowski, Topole 19 C, 89-620 Chojnice

  1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
  2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Każda promocja organizowana przez Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. 

8.  OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, iż przystępując do Promocji, mam świadomość, iż Dom Bez Kosztów Piotr Łangowski jest uprawniony do wprowadzenia podobnych, tożsamych promocji po zakończeniu czasu trwania Promocji o nowych parametrach cenowych, uzależnionych od decyzji.

2. Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się i akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji. 

Rzetelna Firma

2024 © Dom Bez Kosztów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

by