Serwis- regulacje prawne - Dom Bez Kosztów
728 851 023

Serwis- regulacje prawne

Regulacje prawne: 

W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient musi składać przez formularz dostępny na stronie: https://www.dombezkosztow.com/serwis/

Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Klient będący Konsumentem może skorzystać z sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym jest sąd Usługodawcy.

Gwarancja/ rękojmia: 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy, licząc od dnia zakończenia montażu potwierdzonego protokołem odbioru.

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady ukryte. Gwarancja nie obejmuje w szczególności wad wynikających z działania Zamawiającego, działania wykonawców innych prac zleconych przez Zamawiającego lub osób trzecich, uszkodzeń będących następstwem działania warunków atmosferycznych, wandalizmu, korzystania z Instalacji w sposób niezgodny z przekazaną instrukcją obsługi lub instrukcją użytkowania.

3. Komponenty, wchodzące w skład Instalacji posiadają odrębne gwarancje udzielone przez producentów tych urządzeń.

4. Wykonawca  udziela   Zamawiającemu   gwarancji   jakości   wykonania   Instalacji.   Zakres   obowiązków   Wykonawcy   w ramach udzielonej gwarancji jakości wykonania Instalacji PV określony jest w karcie gwarancyjnej.

Rzetelna Firma

2024 © Dom Bez Kosztów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

by